Liên kết đến website khác:
DANH BẠ GIÁO VIÊN
 • Họ tên: Ca Văn Điền
 • Số hiệu CC: 34-15a.202-20801
 • Năm sinh: 1967
 • Chức vụ: Hiệu trưởng
 • Chuyên môn: Cử nhân Toán
 • E-mail: cadien67@gmail.com
 • Họ tên: Nguyễn Văn Triệu
 • Số hiệu CC: 34-15a20120802
 • Năm sinh: 1975
 • Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
 • Chuyên môn: Cử nhân Tiếng Anh
 • E-mail: vantrieu44@gmail.com
 • Họ tên: Đoàn Thị Nhung
 • Số hiệu CC: 34-12a.201-200065
 • Năm sinh: 1968
 • Chức vụ: Tổ trưởng
 • Chuyên môn:
 • E-mail:
 • Họ tên: Nguyễn Trần Thanh
 • Số hiệu CC: 34-12a.201-200012
 • Năm sinh: 1979
 • Chức vụ: Tổng phụ trách
 • Chuyên môn:
 • E-mail:
 • Họ tên: Phạm Phú Thống
 • Số hiệu CC: 34-12a.201-200064
 • Năm sinh: 1968
 • Chức vụ: Tổng phụ trách
 • Chuyên môn:
 • E-mail:
 • Họ tên: Trần Lê Cường
 • Số hiệu CC: 34-12a.201-200078
 • Năm sinh: 1982
 • Chức vụ: Giáo viên
 • Chuyên môn:
 • E-mail:
 • Họ tên: Nguyễn Thị Diễm
 • Số hiệu CC: 34-12a.201-200053
 • Năm sinh: 1969
 • Chức vụ: Giáo viên
 • Chuyên môn: Văn - Sử
 • E-mail:
 • Họ tên: Nguyễn Thị Dương
 • Số hiệu CC: 34-12a.202-200047
 • Năm sinh: 1976
 • Chức vụ: Giáo viên
 • Chuyên môn: ĐHSP_ Hóa-Sinh
 • E-mail:
 • Họ tên: TRẦN VĂN HÀNH
 • Số hiệu CC: 34-15a.202-20840
 • Năm sinh: 1961
 • Chức vụ: Giáo viên
 • Chuyên môn: ĐẠI HỌC TD
 • E-mail:
 • Họ tên: Nguyễn Thị Như Hiệu
 • Số hiệu CC: 34-12a.201-200069
 • Năm sinh: 1964
 • Chức vụ: Giáo viên
 • Chuyên môn:
 • E-mail:
 • Họ tên: Nguyễn Thị Lan Hương
 • Số hiệu CC: 34-12a.201-200086
 • Năm sinh: 1980
 • Chức vụ: Giáo viên
 • Chuyên môn:
 • E-mail:
 • Họ tên: Nguyễn Thị Thúy Kim
 • Số hiệu CC: 34-15a20120803
 • Năm sinh: 1977
 • Chức vụ: Giáo viên
 • Chuyên môn: CĐ Anh văn
 • E-mail: thuykimav@gmail.com
 • Họ tên: Nguyễn Thị Lệ
 • Số hiệu CC: 34-12a.202-200048
 • Năm sinh: 1974
 • Chức vụ: Giáo viên
 • Chuyên môn: CĐSP - Văn
 • E-mail:
 • Họ tên: Thái Thị Mai
 • Số hiệu CC: 34-12a.201-200052
 • Năm sinh: 1966
 • Chức vụ: Giáo viên
 • Chuyên môn: Sử - Công dân
 • E-mail:
 • Họ tên: Võ Văn Nhạc
 • Số hiệu CC: 34-15a.202-20838
 • Năm sinh: 1978
 • Chức vụ: Giáo viên
 • Chuyên môn: ĐẠI HỌC Lý-KT
 • E-mail:
 • Họ tên: Lê Thị Nhật
 • Số hiệu CC: 34-12a.202-200046
 • Năm sinh: 1979
 • Chức vụ: Giáo viên
 • Chuyên môn: ĐHSP_ Hóa-Sinh
 • E-mail:
 • Họ tên: Nguyễn Minh Quyền
 • Số hiệu CC: 34-15a.202-20841
 • Năm sinh: 1976
 • Chức vụ: Giáo viên
 • Chuyên môn: ĐẠI HỌC TD
 • E-mail:
 • Họ tên: Nguyễn Thị Sự
 • Số hiệu CC: 34-12a.201-200049
 • Năm sinh: 1964
 • Chức vụ: Giáo viên
 • Chuyên môn: CĐSP - Văn
 • E-mail:
 • Họ tên: Bùi Xuân Tam
 • Số hiệu CC: 34-15a20120820
 • Năm sinh: 1963
 • Chức vụ: Giáo viên
 • Chuyên môn: Cử nhân Tin
 • E-mail:
 • Họ tên: Đoàn Viết thông
 • Số hiệu CC: 34-12a.201-200050
 • Năm sinh: 1974
 • Chức vụ: Giáo viên
 • Chuyên môn: Toán - Tin
 • E-mail:
 • Họ tên: Nguyễn Đình Thẩm
 • Số hiệu CC: 34-12a.201-200023
 • Năm sinh: 1972
 • Chức vụ: Giáo viên
 • Chuyên môn:
 • E-mail:
 • Họ tên: Lê Minh Thi
 • Số hiệu CC: 34-12a.201-200051
 • Năm sinh: 1969
 • Chức vụ: Giáo viên
 • Chuyên môn: CĐ Toán
 • E-mail:
 • Họ tên: Đoàn Xuân Trường
 • Số hiệu CC: 34-12a.201-200048
 • Năm sinh: 1981
 • Chức vụ: Giáo viên
 • Chuyên môn: Am Nhạc
 • E-mail:
 • Họ tên: Nguyễn Thị Phi Yến
 • Số hiệu CC: 34-12a.201-200036
 • Năm sinh: 1978
 • Chức vụ: Giáo viên
 • Chuyên môn:
 • E-mail:
 • Họ tên: Bùi Thị Chính
 • Số hiệu CC: 34-12a.201-200010
 • Năm sinh: 1964
 • Chức vụ: Nhân viên
 • Chuyên môn:
 • E-mail:
 • Họ tên: Lê Thị Minh Đông
 • Số hiệu CC: 34-12a.201-200011
 • Năm sinh: 1977
 • Chức vụ: Nhân viên
 • Chuyên môn:
 • E-mail: